BEHAVERA JE VĚDA

A věda by měla být transparentní. Nejsme black box ani kříšťálová koule. Přečtěte si, co pohání algoritmy naší kompetenční analytiky.

NÁŠ CÍL

Vytvořit diagnostický nástroj, který interaktivní formou sbírá behaviorální data o schopnostech, dovednostech a osobnostních faktorech uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců a ty následně interpretuje pro potřeby manažerů a pracovníků v oblasti lidských zdrojů a vzdělávání, kteří je využívají v těchto oblastech:

  • Diagnostika uchazečů o zaměstnání

  • Diagnostika rozvojových potřeb stávajících pracovníků

  • Diagnostika profesních plánů studentů či trainees

  • Diagnostika v rámci adaptačních plánů

TEORETICKÝ ZÁKLAD

Induktivní a multidimensionální

Vycházíme z různých teoretických škol, díky čemuž můžeme využívat nejmodernější psychologické poznatky a reflektovat závěry a výsledky aktuálních výzkumů v oblasti psychologie práce, psychologie osobnosti, statistiky a psychometriky.

CTT  

& faktorová analýza

Jednotlivé faktory vznikly na základě terénního výzkumu, kvalitativního šetření a rozhovory s personalisty tak, aby pokryly co nejvíce vyžadovaných informací v co možná nejméně faktorech. Cílem bylo vytvořit - z hlediska měření - dostatečně jemnou screeningovou metodu.

Objektivita

Objektivní znamená že měříme chování a nevycházíme ze sebehodnocení uchazeče. Na rozdíl od dotazníkových metod a sebeposuzovacích škál nechává Behavera účastníky SKUTEČNĚ pracovat

NAŠE METODOLOGIE

Reliabilita, validita a insiprace assessment centry

Metoda je konstruována tak, aby každý rys (kompetence) byl měřen tolikrát, aby měl dostatečnou vypovídající hodnotu. Behavera začíná volbou kompetencí a končí posouzením kompetencí. 

 

Metoda čerpá z dobré praxe assessment centra, která je dlouhá už více než 70 let. Základním stavebním kamenem je práce s kompetenčním modelem, ve kterém je každá jednotlivá kompetence ověřována několikrát a to na rozličných pracovních úkolech. 

Konstruktová validita

Virtubio začíná volbou kompetencí a končí posouzením kompetencí
Díky tomu dovedeme zaručit vysokou míru konstruktové validity, neboť jednotlivé konstrukty (kompetence) máme operacionalizované, opakovaně měřené, a na základě dané operacionalizace také interpretované

Prediktivní validita

svou konstrukcí umožňuje metoda efektivně testovat vybrané dílčí aspekty každodenní pracovní náplně. Vzhledem k nutnosti přímo aktivně participovat na zadaných úkolech dokážeme spolehlivě predikovat aktuální úroveň jednotlivých dovedností - a díky tomu také spolehlivě predikovat možnosti, které se danému účastníkovi na trhu otevírají.

Face validita

metoda je propracovaná z pohledu zjevné validity, kdy na jedné straně umožňuje uchazečům dostatečně se “vžít do role” a zažít pocit řešení opravdového pracovního problému.

Konstruktová validita

Faktory jsme ověřili za pomoci uznávaných metod, což značí, že jsou dobře definované a skutečně zrcadlí pracovně osobnostní charakteristiky člověka

BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP

Ukázalo se, že nejvýznamnější prediktivní faktor je 'aktuální pracovní chování', na základě kterého se dá nejlépe předpovědět, jak bude člověk pracovat i do budoucna. Tzn. prediktory jako sebehodnocení člověka, jeho sebevědomí, vzdělání, praxe apod. jsou sekundární. Proto se ve VB zaměřujeme na aktuální chování a z něho děláme úsudky, abychom měli co nejvyšší prediktivní validitu celé metody. Zároveň z množství výzkumů (zejména na poli sociální psychologie) se ukazuje, že lidé při vyplňování testů či dotazníků mají často silnou (někdy i nevědomou) tendenci zkreslovat své výsledky a snahu působit lépe (kompetentněji), než je tomu ve skutečnosti. Z výzkumů se ukazuje, že tento efekt (tzv. tendence se zalíbit nebo také sociální žádoucnost) je nejsilnější v případě, kdy je člověk silně motivován a záleží mu na tom, aby podal dobrý výsledek, což je typická situace výběrového řízení do zaměstnání, kde jsou obecně tendence k sociální žádnoucnosti maximální. Proto se naše metoda zaměřuje na chování (nikoli na sebehodnocení), kde je podstatně složitější zkreslovat (zkrášlovat) své výsledky. Zároveň jsme implementovali algoritmus, který na tendenci k soc. žádoucnosti upozorňuje.

BEHAVIORAL IS BETTER

 

Behaviorální data jsou nejlepší možná. Jediné, co je lepší, je aktuální živé pozorování v dlouhodobém horizontu. Validita behaviorálních dat je prokázána stovkami a tisíci studií a metaanalýz. Na základě jedné obrovské metaanalýzy se ukázalo, že spolehlivost dat z “klasických otázek”, které padají na pohovorech, je tristní - a jejich spolehlivost ve smyslu validity a reliability je asi 20 - 30 % (tzn. horší, než náhoda …). U dobrých behaviorálních dat je to 60 - 80 %, což je extrémní nárůst spolehlivosti.

KOMPETENCE A VZORCE CHOVÁNÍ

Pozorovatelné chování 

Každý jednotlivý úkol je propojen s konkrétní kompetencí, každá jednotlivá volba přispívá k celistvému obrazu v dané kompetenci. Komplexnější úkoly sytí hned několik kompetencí a jednotlivé kroky, které uchazeč v průběhu „herní simulace“ učiní přispívají k jedné, dvěma či více kompetencím. Kompetence jsou měřeny opakovaně a na rozličných místech. Díky tomu jsme schopni posoudit nejen míru dané kompetence, její celkovou úroveň, ale také konkrétní pracovní podmínky, ve kterých bylo dosaženo lepšího a/nebo horšího výsledku v dané kompetenci.

Operacionalizace  kompetencí

Prvním pravidlem je odraz jednotlivých kompetencí v relevantní psychologické a manažerské teorii a vycházejí z dobře prověřených a jasně operacionalizovaných teoretických konceptů. Díky tomu máme jistotu, že „víme, co měříme“ a také jsme si jisti, že to, co měříme, ve skutečnosti měřit lze. Druhým komplementárním pravidlem je požadavek praxe a odborné veřejnosti. Naším záměrem je vytvořit metodu, která bude přesně odpovídat na požadavky naší cílové skupiny. Proto ve Virtubio prověřujeme kompetence, které jsou pro praxi klíčové, a prezentujeme takové závěry, které jsou užitečné, pochopitelné a v korporátní praxi aplikovatelné.

Další vzorce chování

Díky interaktivní formě dokážeme kromě kompetencí zachytit i další například výkonové indikátory jako je pracovní tempo, samostatnost nebo tendenci ke stylizaci. 

MĚŘENÍ A ANALÝZA DAT

Preferenční volby

Nejčastějším typem měření je hodnocení behaviorálních vzorců chování. Na úrovni psychometriky zde hovoříme o „preferenčních volbách“; nikoli o správných a špatných odpovědích.

Praktické úkoly

Druhým nejčastěji zastoupeným způsobem měření je přímé objektivní hodnocení úrovně dané kompetence skrze konkrétní praktický úkol (či příklad).

Statistické analýzy

Virtubio je z podstaty živá metoda, kterou neustále kontrolujeme a úpravy na základě rozličných statistických analýz a postupů

VÝSTUPY

Skóry

Hrubý skór je převeden na standardizovaný a potom srovnání s populační normou. Normu si tvoříme sami pravidelným statistickým vyhodnocením dat, jejich detailním rozborem. Normy pravidelně aktualizujeme.

Intepretace

věnujeme zvýšenou pozornost tomu, co je pro zaměstnavatele stěžejní, na základě kterých informací se rozhodují, kterým hodnotám rozumí a v jaké podobě jsou tyto hodnoty zvyklí číst a interpretovat.

Srovnání

Metoda umožňuje klientům činit ž tři úrovně srovnávání účastníků: ipsativní, v rámci skupiny a populační.

BUDOUCNOST

HR je na prahu 21. století. Dokážeme mu pomoci a zrychlit, zautomatizovat a zlepšit zážitek uchazečů z výběrových řízení a při tom podpořit kvalitními daty personalisty, manažery a všechny, kteří chtěji dělat důležitá kariérní rozhodnutí. 

Behavera: The Talent Platform

  • Facebook - Bílý kruh
  • LinkedIn - Bílý kruh
  • Twitter - Bílý kruh
  • YouTube - Bílý kruh
  • RSS - Bílý kruh

Kontakt

+420 724 256 447
+420 725 807 370
hello@behavera.com
Blanická 16, Praha 2

Česká Republika

Více

Funkce
Blog
Ceník

Kontakt

With ❤ made by Behavera. All rights reserved. 2020