[Rozhovor] Data o chování lidí se v 85 % shodují s realitou


Na schůzkách s klienty často dostáváme různé otázky, které však všechny směřují k jediné věci. Nakolik jsou data ze simulační hry spolehlivá a lze jim důvěřovat?Na tuto i další otázky odpoví v rozhovoru Mgr. Ing. Jan Kuba, I/O psycholog, psychometrik a otec metody měření pracovních kompetencí v simulačních hrách.


1. V čem se simulační hra liší od jiných způsobů testování pracovních dovedností?


Podstata simulace vychází z jednoduché teze, že skutečné chování je lepší, než mluvení o hypotetických možnostech a činech.

V zásadě ani simulaci nelze příliš srovnávat s dalšími běžně dostupnými způsoby testování, jelikož značná část z nich pracuje s odlišnými daty.

Nejlépe tento rozdíl vystihneme srovnáním s klasickým testem. Ten je založen na subjektivním sebehodnocení testovaného, zatímco simulační hra sbírá behaviorální data - zaznamenává tedy u testovaného pozorovatelné projevy a chování.

Simulační hra se svojí kvalitou nejvíce podobá assessment centru.

Tisíce studií v oblasti behaviorálních dat prokázalo, že jejich spolehlivost je 3x vyšší oproti odpovědím, které personalisté dostávají na své otázky v dotaznících či při pohovorech.

Naše vlastní dlouhodobé výzkumy zároveň ukazují, že sesbíraná data ze simulace se v 85 % případů shodují s projevy jedince v realitě.

Simulace sbírá data o pracovním chování a dovednostech podobným způsobem, jako např. Google Analytics měří nákupní chování a zájem u návštěvníků webů. My pomocí stejných postupů měříme projevené kompetence uchazečů o práci a zaměstnanců.2. Co přesně tedy simulační hra měří?


V simulaci měříme základní aspekty práce, můžeme je nazvat meta-kompetencemi (např. pochopení textu, pečlivost, logické myšlení), nebo ještě lépe přenositelnými kompetencemi. To jsou dovednosti, které v různých obměnách používá téměř každý pracovník na světě, ať už vykonává jakoukoliv pozici.3. Jsou naměřené výsledky platné, i když se obsah simulace neshoduje s obsahem pozice?


I když testovaný nedělá ve své práci totožné úkoly s těmi v simulaci, stále může projevit své kompetence. Pečlivý člověk zvládne pečlivěji úkol A, B i C (nehledě na to, jak je blízký nebo vzdálený jeho pracovní realitě) než člověk, který pečlivý není. Klíčové je, že všichni v simulaci dělají stejné úkoly - proto se mohou ukázat skutečné rozdíly mezi lidmi.


Vezměme si opět IQ test. Snad nikdo nemá jako součást práce přemýšlet o 3D rotaci hrací kostky a domýšlet si, na kterých místech v číselných řadách budou jaká čísla, nicméně inteligentní člověk to v IQ testu zvládne udělat, méně inteligentní či demotivovaný jedinec to nezvládne.


Výsledky ze simulace vypovídají o projevených dovednostech různých lidí. Obecně lze říci, že každá slabší stránka bývá vyvážena jinou silnější. Nejde tedy ani tolik o srovnávání, kdo je v celkovém skóre (tj. průměru kompetencí) lepší či horší, ale spíše o to, objevit u každého jedince jeho kvality a ty mu pak umožnit uplatňovat a rozvíjet při jeho práci na dané pozici. A to je hlavním smyslem a principem fungování naší metody.4. Je simulační hra vhodná pro všechny? Mohu ji tedy použít pro testování zkušených manažerů i pro někoho na juniorní pozici?


Možné to je, ale bylo by to podobné, jako dávat páťákovi stejný diktát co prvňákovi. Mnohem lepší je s rostoucí senioritou pozice zachovat i nárůst v obtížnosti testu. Proto vytváříme další nové simulační hry, které umožňují efektivní měření kompetencí i u seniorních a manažerských pozic.


Například simulační hra The Game Changer, která je o poznání náročnější než The Office Day, měří odlišné kompetence jako jsou leadership, orientace na lidi či na výkon nebo užití diplomatického přístupu.


Více o simulaci The Game Changer a všem co v ní lze měřit najdete v samostatném článku.5. Projeví se na výsledku, když testovaného jedince úkoly nebaví, nebo dělá během simulace další činnosti?


Naše simulace je testová metoda, která vyžaduje plnou pozornost a investici dostatečné energie. Vliv tedy může být značný. Pokud někdo nemá motivaci test dělat, potom se to odrazí i v jeho výsledku.


Funguje to velmi podobně jako např. v testu inteligence. Když se při jeho vyplňování budu věnovat jiným věcem, budu úlohy přeskakovat nebo je jen tipovat bez hlubšího zamyšlení se, na mém výsledném skóre se to negativně projeví.6. Co když se stane, že v simulaci není uvedena možnost, kterou by testovaný situaci přirozeně řešil?


Ani v reálném životě často nemáme dostupné všechny možnosti, jak bychom některé situace rádi řešili.

V takových chvílích je třeba vybrat “menší zlo”. Vzpomeňme třeba jen na prezidentské volby. Mnoho lidí nebylo nadšených ani z jednoho kandidáta a přesto svojí preferenční volbou rozhodli o jedné ze dvou variant.


Podobně je tomu i v oblasti pracovních kompetencí. Mohu stát před složitou volbou vynadat kolegovi za to, že mi nedodal podklady včas, dokončit práci za něj, a nebo mu je vrátit k přepracování a riskovat nedodržení termínu. Možná, že v realitě bych měl možností ještě více, nicméně tím, že se v simulaci přikloním k jedné z možností, dávám najevo, k jakému typu chování inklinuji. A to je pro nás při měření to podstatné.

Testová metoda je samozřejmě ze své podstaty určitým omezeným výsekem objektivní reality. Jednotlivé možnosti v simulaci pak reprezentují nejčastější typické přístupy k řešení. Jedna možnost je více orientovaná na výkon, jiná na podpoření dobrých vztahů, další reakce je horlivá, jiná zase zdrženlivá.

Abychom měli tendencích v chování účastníků naší simulace co nejspolehlivější představu, měříme preferenční volby na více než na 200 místech v celé simulaci.

A když se v 8 případech z 10 rozhodnete např. pro horlivou reakci, tak si můžeme udělat poměrně dobrý úsudek o tom, jak k novým úkolům přistupujete. :)

Nové příspěvky dorazí do vaší e-mailové schránky.