Podmínky používání služby Behavera

Děkujeme za Váš zájem o naše služby v oblasti kariérního rozvoje, sebepoznání a zprostředkovávání pracovních příležitostí. Věříme, že pro Vás budou naše služby užitečné. Našim cílem je, abyste byli spokojení s našimi službami a cítili se dobře. Proto jsme pro Vás i tento dokument, který právě čtete, napsali jasně a srozumitelně v duchu našich hodnot a poslání.Tyto podmínky používání služby (dále jen „Podmínky“) popisují naše služby a pravidla, kterými se řídí vztah mezi námi a Vámi. Upravují naše vzájemná práva a povinnosti. Aktuální znění podmínek najdete vždy snadno na odkaze: https://www.behavera.com/podminky-pouzivani-sluzby.

Věříme, že budete s našimi službami spokojeni.

Základní ustanovení
Kdo jsme?
Jsme Behavera, digitální assessmentová služba, provozovaná společností Behavera s.r.o., se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 15000, Praha 5, Česká republika, IČO: 03525520, spisová značka C 233138 vedená u Městského soudu v Praze.

Vlastníme a provozujeme platformy Behavera a Behiro.

Co děláme?
Poskytujeme Vám služby spojené s Vaším kariérním rozvojem, sebepoznáním a pracovními příležitostmi.

Skrze naše služby můžete:
-        Absolvovat diagnostiku pracovních kompetencí a získat personalizovaný výstup z ní.
-        Absolvovat diagnostiku kulturních preferencí a získat personalizovaný výstup z ní.

Co vám nabízíme?
Simulační hry zaměřené na diagnostiku Vašich pracovních kompetencí
Po vytvoření Účtu máte možnost si v Portálu zahrát Simulační hru zaměřenou na diagnostiku Vašich pracovních kompetencí (dále jen „Hra“). Hra se odehrává v simulovaném pracovním prostředí, ve kterém dostáváte typizované úkoly, na základě kterých zpracováváme diagnostiku Vašich pracovních kompetencí.

Vstupem do Hry berete na vědomí, že máme právo shromažďovat a uchovávat Vaše Herní data, která se skládají z informací, dat a metadat shromážděných v reálném čase v průběhu hraní Hry.

Obecná pravidla Her
-
Každou z Her můžete hrát pouze jednou za šestiměsíční období.
- Jakmile zahájíte nebo ukončíte Hru, Herní data a vygenerovaný Kompetenční profil nelze resetovat, vymazat nebo přepsat po dobu šesti měsíců; a to s výjimkou ojedinělých případů, kdy došlo k prokazatelnému technickému selhání Portálu nebo Hry. Toto rozhodnutí je na posouzení Provozovatele a ten může, ale není povinen, umožnit opakované hraní Hry.
- Pokud se pokusíte hrát Hru více než jednou za šestiměsíční období, Portál Vám neumožní přístup k opakovanému hraní Hry.
- Jakmile skončí šestiměsíční období, máte možnost hrát Hru znovu nebo může pokračovat v používání svých Herních dat a Reportu z předchozí hry. 

Vstupem do Hry prohlašujete, že:
- Ke Hře budete přistupovat vážně a budete jejímu hraní věnovat maximum pozornosti;
- před zahájením každé Hry si pozorně přečtěte pokyny;pokud to nebude nutné, Hru nepřerušíte nebo záměrně neukončíte před jejím dokončením;
- nebudete se pokoušet hrát Hru více než jednou za šestiměsíční období, buď prostřednictvím svého původního Účtu, nebo vytvořením dalšího Účtu.

Simulovaný dialog s chatbotem
Simulovaný dialog s chatbotem (dále jen „Dialog)“je zaměřený na Vaše preference v oblasti firemní kultury. Po vytvoření Účtu máte možnost absolvovat v našem Portálu simulovaný Dialog s konverzačním rozhraním, jehož cílem je diagnostika Vašich preferencí ve vnímání firemní kultury.Vstupem do Dialogu berete na vědomí, že máme právo shromažďovat a uchovávat Vaše Herní data, která se skládají z informací, dat a metadat shromážděných v reálném čase v průběhu Dialogu.

Obecná pravidla Dialogu
Každý Dialog můžete absolvovat jednou ze tříměsíční období;
Jakmile zahájíte nebo ukončíte Dialog, Herní data a vygenerovaný profil firemní kultury nelze resetovat, vymazat nebo přepsat po dobu tří měsíců; a to s výjimkou ojedinělých případů, kdy došlo k prokazatelnému technickému selhání Portálu nebo Dialogu. Toto rozhodnutí je na posouzení Provozovatele a ten může, ale není povinen, umožnit opakovaní Dialogu.
Pokud zkusíte Dialog hrát více než jednou za tříměsíční období, Portál Vám neumožní přístup k opakování Dialogu.
Jakmile skončí tříměsíční období, máte možnost absolvovat Dialog znovu, nebo můžete pokračovat v používání svých Herních dat z předchozího Dialogu.

Vstupem do Dialogu prohlašujete, že: 
K Dialogu budete přistupovat vážně a budete mu věnovat maximum pozornosti.
Před zahájením Dialogu si pozorně přečtete pokyny.
Pokud to nebude nutní, Dialog nepřerušíte nebo záměrně neukončíte před jeho dokončením.
Nebudete se pokoušet absolvovat Dialog více než jednou za tříměsíční období, buď prostřednictvím svého původního Účtu, nebo vytvořením dalšího Účtu.

Vaše prohlášení, povinnosti a naše oprávnění
Co prohlašujete při vytvoření Vaší registrace?
Při vytvoření registrace berete na vědomí a prohlašujete, že:(a) nebudete jednat protiprávním nebo neprofesionálním způsobem;(b) nevytvoříte účet s použitím falešné identity nebo identity jiné osoby;(c) nebudete záměrně zkreslovat jakékoli své osobní nebo profesionální informace při zadávání svých Informací o uživateli a Preferencí hledání;(d) nebudete poskytovat jakékoliv nepravdivé nebo nepřesné odpovědi na otázky týkající se soukromých informací;(e) nevytvoříte více účtů;(f) nepoužijete ani se nepokusíte použit účet jiné osoby;(g) nepokusíte se hrát Hru více než jednou za období 6 měsíců;(h) nepokusíte se smazat nebo resetovat údaje o hraní Hry nebo Herní data po dobu 6 měsíců od posledního hraní;(i) nebudete používat, zveřejňovat nebo distribuovat jakákoli data získaná v rozporu s touto dohodou;(j) nebudete porušovat duševní vlastnictví nebo jiná práva Provozovatele, mimo jiné včetně kopírování nebo distribuce softwaru nebo technologie související s naším webem; a použití slova Behiro, Behavera nebo našeho loga v jakémkoli obchodním jménu, e-mailu nebo adrese URL;(k) nebudete upravovat, přizpůsobovat, překládat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat, dešifrovat nebo jinak se pokoušet odvodit zdrojový kód pro Stránku nebo jakoukoli související technologii a software;(l) nebudete prodávat, sponzorovat nebo jinak zpeněžovat přístup na Stránku a/nebo její Služby;(m) nebudete prodávat, obchodovat, přeprodávat, převádět nebo jinak využívat k jakémukoli neoprávněnému komerčnímu účelu jakýkoli Účet;(n) nebudete k přístupu na web používat roboty nebo jiné automatizované metody;(o) nebudete sledovat dostupnost, výkonnost nebo funkčnost stránek pro jakýkoli konkurenční účel;(p) nebudete se účastnit “framingu“, “mirroringu“ nebo jinak simulovat vzhled nebo funkci Stránek;(q) nebudete překrývat nebo jinak upravovat web nebo jeho vzhled;(r) nebudete odstraňovat žádná autorská práva, ochranné známky nebo jiná upozornění na vlastnická práva obsažená na Stránce;(s) nebudete používat funkce nebo služby stránky pro jakýkoli jiný účel, než je původní zamýšlený účel;(t) nebudete se pokoušet potlačit jakýkoli bezpečnostní prvek Stránky nebo Služby;(u) nebudete se účastnit jakékoli činnosti, která narušuje fungování stránek (nebo serverů a sítě, které jsou k tomuto webu připojeny);(v) nebudete distribuovat na web viry, červy, defekty, trojské koně, poškozené soubory, falešné zprávy nebo jakýkoli jiný škodlivý kód nebo položky ničivé nebo klamavé povahy;(w) nebudete používat jakýkoli automatizovaný systém nebo software, ať už je provozován třetí stranou nebo jinak, k extrahování dat ze stránek (jako je scraping nebo crawling);(x) nebudete nepřiměřeně zasahovat do provozu nebo klást nepřiměřené zatížení na web; a(y) nebudete se pokoušet obcházet omezení Stránek nebo pozastavení její funkčnosti.(z) Služba není primárně určena k použití osobám mladšími 15 let („minimální věk“).

Co považujeme za porušení Vašich povinností?
Za porušení Vašich povinností považujeme nedodržení popsaných pravidel, k jejichž dodržování jste se zavázali vytvořením registrace. Dále považujeme za porušení Vašich povinností, pokud se budete chovat způsobem popsaným níže.

Kdy Vám můžeme zrušit registraci nebo smazat Účet?
Můžeme Vám okamžitě pozastavit poskytování našich Služeb a/nebo zrušit Vaši registraci, včetně smazání veškerých uživatelských informací, pokud porušíte výše zmíněná pravidla, k jejichž dodržování jste se zavázali vytvořením registrace.Dále může ke smazání Vašeho účtu a/nebo zrušení registrace dojít, pokud:Budete využívat Webových stránek a/nebo Služeb k: (i) hromadnému rozesílání elektronických a/nebo jiných zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, pokud takové rozesílání není předmětem Služeb poskytovaných potenciálním Zaměstnavatelům; (ii) rozesílání elektronických a/nebo jiných zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, obsahujících informace o produktech a/nebo službách Potenciálním zaměstnavatelům, Uživatelům, a/nebo jakékoli třetí osoby, pokud takové rozesílání není předmětem Služeb poskytovaných Zaměstnavatelům; a/nebo (iii) rozesílání elektronických a/nebo jiných zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, obsahujících informace, jejichž zveřejnění a/nebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito OP, etickými normami a/nebo dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno Provozovatele či jiných fyzických a/nebo právnických osob.budete jednat v rozporu s právním řádem České republiky, těmito OP, etickými normami a/nebo s dobrými mravy, a/nebo jeho jednáním (a/nebo opomenutím) může být podle našeho důvodného názoru poškozeno dobré jméno Behavera, Webových stránek, a/nebo jiných právnických či fyzických osob a/nebo snížena či ohrožena úroveň kvality poskytovaných Služeb;v rozporu s právním řádem České republiky, těmito OP, etickými normami a/nebo s dobrými mravy předává, budete zveřejňovat, šířit, ukládat a/nebo ničit Webové stránky (a/nebo jejich části) a/nebo jejich obsah (a/nebo jeho část);budete provádět činnosti, které nepřiměřeně a/nebo neúměrně zatěžují infrastrukturu Webových stránek;budete používat jiná zařízení k navigaci nebo prohlížení Webových stránek (a/nebo jejich částí) než nástroje dostupné na těchto Webových stránkách, zpravidla dostupné webové prohlížeče a/nebo jiné námi schválení nástroje;na Webových stránkách budete používat jakékoli způsoby shromažďování dat vyhledáváním, roboty nebo obdobnými způsoby a/nebo dolovacími metodami;budete narušovat a/nebo se pokoušíte narušit bezpečnost Webových stránek (a/nebo jejich částí) včetně pokusu o zkoumání, snímání nebo testování zranitelnosti systému a/nebo sítě a/nebo porušení bezpečnostních či autorizačních opatření bez řádného oprávnění;na Webových stránkách budete falšovat záhlaví paketu TCP/IP či jakékoli části informací v záhlaví jakéhokoli e-mailu a/nebo příspěvku v rámci diskusní skupiny a/nebo chatu;budete provádět zpětnou analýzu a/nebo dekompilovat Webové stránky (a/nebo jejich části);budete shromažďovat, kopírovat a/nebo reprodukovat Webové stránky (a/nebo jejich části) a/nebo informace z nich dostupné, a to včetně informací již neaktuálních, deaktivovaných a/nebo smazaných;předává kontaktní údaje a/nebo životopisy Uživatelů a/nebo jejich jednotlivé části jakékoli třetí osobě (včetně ostatních Uživatelů Webových stránek);budete se pokoušet zasahovat do: (i) Služeb jakémukoliv Uživateli; a/nebo (ii) sítě, včetně, nikoli však výlučně, předávání virů na Webové stránky (a/nebo jejich jakoukoli část), přetěžování, „flooding“ (zaplavení), "spamming", „mailbombing“ (zahlcení daty) nebo „crashing“ (zhroucení); a/nebobudete jakkoli podporovat a/nebo zpřístupňovat neoprávněné kopie a/nebo napodobeniny jakéhokoli výsledku duševní činnosti třetí osoby, zejména, nikoli však výlučně, jakkoli budete podporovat a/nebo zpřístupňovat: (i) pirátské kopie počítačových programů a/nebo odkazy na ně; (ii) informace o programech, internetových stránkách a/nebo aplikacích obcházejících ochranu proti kopírování a/nebo padělání a/nebo jakékoli jiné zabezpečení; a/nebo (iii) pirátské kopie hudby a/nebo jakýchkoli jiných medií a/nebo odkazy na ně.Dále si vyhrazujeme právo zrušit Váš uživatelský Účet (včetně smazání veškerých uživatelských informací) v případě, že tento vznikl na základě neoprávněné registrace, tj. zejména, nikoli však výlučně, na základě registrace smyšlené fyzické osoby, a/nebo registrace pod jménem jiné fyzické osoby.

Za jakých podmínek Vám omezíme přístup k účtu?Vyhrazujeme si právo omezit přístup a používání našich Služeb podle vlastního uvážení. Dále si vyhrazujeme právo omezit, pozastavit nebo ukončit Váš účet, pokud se nabudeme důvodného přesvědčení, že z Vaší strany dochází k porušování těchto Podmínek, závazných právních předpisů nebo pokud dochází k neoprávněnému používání Služby v rozporu s tím, jak je definováno v těchto Podmínkách.Vyhrazujeme si právo používat různé metody k detekci a blokování jakékoli podvodné nebo neobvyklé činnosti a ke kontrole Účtů, aby se zabránilo zneužívání našich Služeb. Používáte-li Web, souhlasíte s tím, že budeme prosazovat tato pravidla a budeme se pokoušet zabránit podvodné nebo neobvyklé činnosti, která může mít za následek dočasné nebo trvalé pozastavení nebo ukončení Vašeho účtu nebo použití určitých funkcí tohoto webu na základě domnělého podezření. Neodpovídáme za jakékoliv takové pozastavení nebo ukončení Uživatelského účtu, včetně jakýchkoliv následků.

Za co neodpovídáme?Vytvořením registrace dále berete na vědomí, že: Za obsahovou i gramatickou stránku jakýchkoliv informací o Partnerovi, tedy Vašemu potenciálním nebo stávajícím zaměstnavateli, a to včetně jejich správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti je v plném rozsahu odpovědný Partner. Za obsahovou i gramatickou stránku jakýchkoli Uživatelských informací o Vás, a to včetně jejich správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti jste v plném rozsahu odpovědní Vy. My neprovádíme jakoukoli kontrolu správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti jakýchkoli Uživatelských informací, a to ani v případě, že s nimi dále pracujeme (např. užijeme logo a/nebo jiné identifikující znaky Partnera pro účely jejich dalšího zpracování, propagace a/nebo poskytování objednaných Služeb).Neodpovídáme za obsah, správnost, kvalitu, aktuálnost, bezpečnost, legálnost, pravdivost, přesnost a/nebo úplnost jakýchkoli údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů umístěných na Webových stránkách a neposkytujeme jakoukoli záruku při jakémkoli jejich používání, využívání, zpracování a/nebo spoléhání se na takové údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy, s výjimkou těch údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů, za které jsme takovou záruku výslovně převzali. Rovněž neodpovídáme za jakoukoli přímou či nepřímou škodu způsobenou používáním, využíváním, zpracováním a/nebo spoléháním se na jakékoli údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy umístěné na Webových stránkách, s výjimkou těch údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů, za které jsme takovou záruku výslovně převzali.Neodpovídáme za jakoukoli přímou či nepřímou škodu způsobenou zveřejněním jakékoli Uživatelské informace na Webových stránkách.Ačkoli si vyhrazujeme dle těchto Podmínek právo odstranit jakoukoli Uživatelskou informaci, jejíž zveřejnění jakkoli odporuje těmto Podmínkám, nepřebíráme žádný závazek, že tak učiníme a v největším možném rozsahu povoleným zákonem se zříkáme jakékoliv odpovědnosti za neprovedení takového opatření.Nejsme jakkoli součástí vlastního procesu oslovování Partnera jako poskytovatele zaměstnání a/nebo poskytovatele stáže. Proto Vám negarantujeme zejména, nikoli však výlučně, nalezení vhodné pracovní příležitosti a/nebo stáže a ani trvání pracovního nebo obdobného poměru a/nebo stáže. Rovněž Vám negarantujeme schopnost Partnerů: (i) nabízet jakékoli pracovní pozice a/nebo stáže; a/nebo (ii) skutečně nabízet zveřejněné pracovní pozice a/nebo stáže.Nejsme jakkoli součástí vlastního procesu oslovování Vás jako potencionálního zaměstnance a/nebo stážisty. Proto negarantujeme Partnerům nalezení vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice a/nebo stáže a ani jeho setrvání v pracovním nebo obdobném poměru a/nebo na stáži. Dále negarantujeme Partnerům: (i) schopnost Uživatele splnit podmínky Klientem zveřejněné pracovní pozice a/nebo stáže; a/nebo (ii) obdržení jakékoliv odpovědi ze strany Uživatele na zveřejněnou pracovní pozici a/nebo stáž.Neodpovídáme za jakoukoli přímou a/nebo nepřímou škodu, která může Uživateli, Partnerovi a/nebo třetím osobám vzniknout užíváním Webových stránek, a to včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat. Neodpovídáme za to, že Webové stránky a/nebo servery, na kterých jsou Webové stránky umístěny, jsou bez počítačových virů a/nebo jakýchkoli jiných škodlivých mechanismů, a to v plném rozsahu v jakém to umožňuje české právo. Jestliže jakékoli využívání Webových stránek a/nebo jejich obsahu vyústí v potřebu opravy, ztrátě a/nebo odstranění zařízení a/nebo dat, a/nebo k jiným nákladům na Vaší straně, za tyto náklady neodpovídáme. Webové stránky a jejich obsah jsou poskytovány na principu "jak stojí a leží" bez záruk jakéhokoli druhu.Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran; za jejich obsah neneseme žádnou odpovědnost. Pokud se rozhodnete vstoupit na webové stránky třetích stran, činíte tak na vlastní nebezpečí.Pokud jste Vy, jako Uživatel, nebo Partner v rámci Webových stránek jakkoli užil, užíváte a/nebo budete užívat a/nebo nakládal, nakládáte a/nebo budete nakládat s jakýmkoli grafickým znázornění, logem, fotografií, hudbou, videem, textem či jakýmkoli jiným výsledkem duševní činnosti a/nebo předmětem práv duševního vlastnictví (dále jen „Výsledek duševní činnosti“), prohlašujete, že je k takovému užití a/nebo nakládání oprávněn, zejména že jste oprávněn Výsledek duševní činnosti zveřejnit, zpřístupnit a/nebo zobrazit, případně z něj citovat, čerpat a/nebo na něj odkazovat, a že jeho zveřejněním, zpřístupněním a/nebo zobrazením, případně citováním, čerpáním a/nebo odkazováním na něj nejsou jakkoli dotčena, ohrožena a/nebo porušena jakákoli práva třetích osob. V případě, že vůči nám budou vzneseny jakékoli nároky plynoucí z porušení práv k Výsledkům duševní činnosti, souhlasíte s tím, že tyto nároky zcela uspokojíte a v plné výši nás odškodníte.Přístup k Vašemu Účtu i Účtu Partnera je chráněn jedinečným přihlašovacím jménem a heslem. Jste povinni chránit jeho jedinečné přihlašovací jméno a heslo před zneužitím. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího jména a/nebo hesla, a/nebo za jakoukoli případnou přímou a/nebo nepřímou škodu a/nebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.Pokud nebude mezi námi a Partnerem výslovně písemně ujednáno jinak, vzdává se tímto Partner v souladu s ustanovením § 2896 a násl. Zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, práva na náhradu jakékoli přímé a/nebo nepřímé škody způsobené: (i) provozováním a/nebo v souvislosti s provozováním Webových stránek a/nebo poskytováním Služeb (včetně náhrady jakékoli přímé a/nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku situací, událostí a/nebo úkonů, v případě kterých jsme svou odpovědnost vyloučili dle předchozích odstavců tohoto článku Podmínek); a/nebo (ii) jakýmkoli Uživatelem v souvislosti s využíváním Webových stránek a/nebo Služeb.

Jak je to s právy duševního vlastnictví?
Tímto berete na vědomí, že společnost Behavera s.r.o. vlastní všechna autorská práva, tituly a zájem na Stránkách a všechna vlastnická práva s nimi spojená. Behavera s.r.o. si vyhrazuje také všechna práva, která zde nejsou výslovně uvedena. Dále souhlasíte a potvrzujete, že na materiálech zpřístupněných prostřednictvím této stránky nebudete upravovat žádná oznámení o autorských právech, ochranných známkách, žádná patentová označení ani jiné známky vlastnictví. Jakékoli neautorizované použití materiálů nebo jejich částí, jakékoli odvozené použití Stránek nebo materiálů na nich uvedených a jakékoliv použití nástrojů pro získávání dat, robotů nebo podobných nástrojů pro shromažďování a extrakci dat ze Stránek je přísně zakázáno. 

Jak je to s ochranou osobních údajů?
Zaškrtnutím políčka při registraci Vašeho Účtu potvrzujete, že jste se kromě těchto Podmínek seznámili i s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Čím se řídíme?
Vztahy mezi námi a Vámi, které vznikají při poskytování a využívání našich Služeb a další vztahy z toho vyplývající, se řídí právním řádem České republiky, těmito podmínkami, dalšími souvisejícími ujednáními a zvyklostmi, platnými a používanými v České republice.

Jak budeme řešit vzniklé spory
Jakékoli spory, které vzniknou mezi námi a Vámi v souvislosti s užíváním Webových stránek a/nebo poskytováním Služeb se zavazujeme řešit přednostně vzájemnou dohodou. Až v případě, že se nepodaří do 1 měsíce od zaslání 1. komunikace ve věci vzájemného sporu dosáhnout v předmětu sporu dohody, jsme, stejně jako Vy, oprávněni obrátit se na věcně a místně příslušný soud.

Co když je některé z ustanovení Podmínek neplatné?
V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo shledáno soudem neplatným, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

Odkdy jsou tyto Podmínky účinné?
Tyto Podmínky použití nabývají účinnosti dne 20. 02. 2020.

Pomáháme budovat firmy, kde lidé touží pracovat.

Poznejte potenciál a potřeby lidí pomocí simulačních her. Nastartujte svou #peoplefirst strategii s Behaverou.

Začněte teď