Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Behavera s r.o. Sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 15000, Praha 5, Česká republika, IČO: 03525520, spisová značka C 233138 vedená u Městského soudu v Praze.

Úvodní ustanovení
Tyto obchodní a produktové podmínky (dále souhrnně jen „Podmínky“) upravují vztahy při dodávání a využívání služeb společnosti Behavera. Jedná se o využívání platformy vyvinuté a vlastněné společností Behavera. Platforma je dostupná skrz rozhraní, která jsou na internetových adresách dashboard.behavera.com, welcome.behavera.com, game.behavera.com a bibi.behavera.com (dále jen „Služba“). 

Za Klienty Služby jsou považovány právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé (dále jen „Klient“), které využívají Službu a jejím prostřednictvím realizují:
- online assessment uchazečů o zaměstnání s cílem vybrat vhodné kandidáty do dalších kol výběrového řízení,
- assessment zaměstnanců s cílem vybrat vhodné prostředky pro další rozvoj jejich klíčových kompetencí,
- online inzerce pracovních příležitostí a obsahu souvisejícího s pracovně osobnostní tematikou,
- aktivity související s dalšími personálními potřebami Klienta.

Účastníkem se rozumí fyzická osoba, kterou se Klient rozhodne do Služby přizvat za účelem jeho otestování prostřednictvím Služby (dále jen “Účastník”). Účastníkem může být zaměstnanec Klienta nebo jinak spolupracující osoba Klienta, které je zpřístupněna Služba na základě závazkového vztahu mezi Behavera a Klientem.

Odchylná písemná ujednání mezi Behavera a Klientem mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

Práva a povinnosti ze závazkového vztahu mezi Behavera a Klientem se řídí českým právním řádem. K řešení případných sporů určují účastníci jako příslušný věcně příslušný soud v Praze.

Podmínky užívání Služby
Klient je povinen se před započetím využívání Služby zaregistrovat v internetovém rozhraní. Úplná registrace je podmínkou řádného používání Služby.
- Klient je povinen při registraci uvést pravdivé údaje o své osobě i o společnosti (právnické osobě), kterou do platformy registruje. Behavera si vyhrazuje právo tyto informace ověřit.
- Klient má možnost ve svém účtu vytvořit další přístupy, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Další přístup lze vytvořit výhradně pro odpovědnou osobu, doložitelně určenou Klientem.

Přístup do konkrétního assessmentu v rámci využívané služby Klient doručuje Účastníkům elektronicky v podobě internetového odkazu. 

Klientem vytvořený assessment je aktivní pro jeho Uživatele v okamžiku jeho zaktivování prostřednictvím internetového rozhraní Služby (dále jen “Aktivní assessment”).
- Doba platnosti Aktivního assessmentu (tj. doby, během které se mohou Účastníci přihlásit a splnit assessment) je definována Klientem v jeho uživatelském účtu.
- Po celou dobu platnosti Aktivního assessmentu je Účastníkovi umožněno vytvořit si prostřednictvím internetového rozhraní. Služby svůj účet (dále jen “Přístup účastníka”) a splnit úlohy assessmentu. Po vypršení nastavené doby platnosti je Účastníkovi možnost dokončení assessmentu, pokud tak již neučinil, odepřena.

Účastník prostřednictvím internetového prostředí Služby splní assessment definovaný Klientem. Jeho odpovědi jsou automaticky uloženy a zabezpečeny na vzdáleném serveru Služby.Přístup Účastníka k zadanému assessmentu je možný teprve po dokončení jeho registrace do prostředí Služby.

Účastník může v průběhu assessmentu svou činnost přerušit. Po přerušení je mu umožněno navázat v místě, ve kterém assessment přerušil a dokončit jej. Účastník může assessment nedokončit. Klient má prostřednictvím Služby přístup k automaticky vyhodnoceným a interpretovaným výsledkům Účastníků, kteří dokončili assessment, které sestávají z kvalitativních a kvantitativních ukazatelů změřených v rámci assessmentu. 

V případě, že Účastník assessment nedokončil, má Klient přístup pouze k těm informacím, které Účastník poskytl v rámci přihlášení do Služby.

Klient se zavazuje prezentovat prostřednictvím Služby pouze pravdivé a nezkreslení informace, které jsou v souladu s právním řádem České republiky, a které nezpůsobí újmu třetím osobám ani společnosti Behavera, nejsou za žádných okolností diskriminační, a které nejsou v rozporu s dobrými mravy a etikou.

Za obsah prezentovaných informací je odpovědná osoba, která tyto informace prostřednictvím Služby prezentovala. Behavera má právo zamezit dostupnými technickými či právními prostředky užívání Služby Klientem či Účastníkem, který opakovaně či podstatně porušil ujednání těchto Podmínek a vyvodit z takového jednání následné právní kroky.

Cena Služby
Přehledové ceníky vydávané společností Behavera, jakož i ústní a telefonické informace či informace poskytované prostřednictvím internetových stránek o cenách Služby jsou informativní, ze strany Behavera nezávazné a Klientem nevymahatelné. Behavera si vyhrazuje právo měnit parametry Služby, popř. i ceny Služby bez předchozího písemného oznámení.

Pro upřesnění ceny a specifikace předmětu plnění je Klient oprávněn si vyžádat závaznou cenovou nabídku, jejíž platnost je 14 kalendářních dnů ode dne vystavení, pokud není uvedeno jinak.

Ceny předmětu plnění uváděné v cenové nabídce nezahrnují související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je třeba výslovně uvést v objednávce.

Uzavření smlouvy
Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, uzavírá se smlouva na využívání Služby mezi Behavera a Klientem na základě písemných objednávek Klienta zaslaných elektronickou formou, zpravidla prostřednictvím emailu. Vystavení objednávky zpravidla předchází cenová nabídka ze strany Behavera učiněná na základě poptávky Klienta. Pokud není uvedeno jinak, platí pro závazkový vztah mezi smluvními stranami tyto Podmínky. Pro cenovou kalkulaci Služby platí ceny uvedené v platné cenové nabídce, nebo ceny platné v okamžiku přijetí objednávky. 

Platební podmínky
Cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury. Behavera vystaví fakturu Klientovi po uzavření smlouvy, v případě dlouhodobého smluvního vztahu vždy na začátku období, za které je fakturováno.

Faktura je splatná 14. den ode dne vystavení, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak. Za datum uskutečnitelného zdanitelného plnění se v případě Služby rozumí první den poskytování Služby ze strany Provozovatele nebo den vystavení daňového dokladu, a to ten den, který nastane dříve.

V případě, kdy je Klient v prodlení s úhradou ceny nebo její části po dobu delší než 14 kalendářních dnů, je Behavera oprávněno přerušit poskytování Služby do doby, než bude cena Klientem v plné výši uhrazena. Poskytování Služby bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet Behavera. Klient nemá nárok na prodloužení doby poskytování Služby o dobu, po kterou bylo poskytování Služby přerušeno z výše uvedeného důvodu, ani nemá nárok na slevu či jakékoliv jiné snížení sjednané ceny za Službu.

Bezpečnost informací
Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které vyplývají z podstaty využívání Služby. Za důvěrné informace se považují takové informace a údaje, které se smluvní strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, dále veškerá data, dokumentace, texty, počítačová i tištěná média, které jsou vzájemně poskytovány smluvními stranami písemně nebo ústně při sjednávání a/nebo využívání Služby.

Behavera se výslovně zavazuje, že za důvěrné informace považuje také veškeré informace o Klientovi a Účastnících.Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li kterákoli smluvní strana povinna důvěrnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na skončení smluvního vztahu, ukončení využívání Služby nebo konce účinnosti smlouvy mezi Behavera a Klientem.

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále „GDPR“) Behavera prohlašuje, že se ve vztahu k osobním údajům Klienta a Účastníků assessmentu nachází v roli Správce osobních údajů. Behavera se v této souvislosti zavazuje k:
- zajištění informování subjektů údajů v souladu s články 12 – 22 nařízení GDPR,
- zavedení vhodných technických a organizačních opatření k doložení souladu prováděného zpracování osobních údajů s nařízením GDPR, 
- zajištění přiměřené ochrany před jakoukoli ztrátou, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným či jiným poškozením či jiným neoprávněným využíváním nebo zpracováním osobních údajů.

Společnost Behavera bere na vědomí, že je povinna dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat, osobních údajů a obchodního tajemství.

Ochrana duševního vlastnictví
Veškerý obsah Služby, její systém a další související náležitosti, jako jsou nástroje, funkce, testové otázky, texty, grafika, videa, obrázky, loga, ikony, internetová prezentace a veškeré další související objekty hmotného i nehmotného charakteru jsou majetkem společnosti Behavera. Jsou chráněny v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví. Klient nesmí používat Službu a/nebo Platformu a/nebo její část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Klient používal Službu a/nebo Platformu a/nebo její část formou šíření a kopírování či dalšího technického zpracování bez prokazatelného souhlasu Behavera.Neoprávněné použití obsahu Služby a/nebo Platformy představuje porušení těchto práv a souvisejících platných právních předpisů. 

Obecná ustanovení
Behavera je oprávněno odstoupit od tohoto závazkového vztahu v případě, že je Klient v prodlení s úhradou finančních částek dle těchto Podmínek po dobu delší než 14 dní. Dále je oprávněno odstoupit, pokud Klient poškozuje dobré jméno či obchodní značku společnosti Behavera.

Behavera je dále oprávněna realizovat výhradu vlastnictví dle těchto Podmínek. 

Splnění assessmentu Účastníkem je za všech okolností pro Účastníka bezplatné a nemůže být zpoplatněno žádnou ze zúčastněných stran. Klient není oprávněn po Účastníkovi chtít jakékoliv další plnění v souvislosti s plněním assessmentu.

Klient nemá nárok na vrácení uhrazené Ceny nebo na slevu z Ceny v případě, kdy nevyužije objednané Služby z důvodu technických překážek na jeho straně a/nebo nesplnění assessmentu jeho Účastníky.

Behavera si vyhrazuje právo podmínit započetí poskytování Služby uhrazením zálohy ve stanovené výši a stanoveným způsobem.

Klient svou registrací v internetovém rozhraní Služby, zasláním objednávky či uzavřením smlouvy s Behavera bere na vědomí a výslovně a bez jakýchkoli výhrad souhlasí s:
- respektováním termínů a podmínek poskytování Služby specifikovaných v Obchodních podmínkách,
- respektováním technických možností internetu, internetových prohlížečů a elektronického systému Služby,
- respektováním podstaty a účelu poskytované Služby,
- skutečnosti, že výsledky Služby budou v anonymizované podobě dále zpracovávány společností Behavera, a to za účelem anonymních statistik a dalšího zdokonalování Služby,
- obsahem těchto Obchodních podmínek.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2022 a nahrazují v plném rozsahu Všeobecné obchodní podmínky společnosti Behavera s r.o. ze dne 1. 1. 2020. 

Aktuální znění Podmínek naleznete na: behavera.com/obchodni-podminky

Pomáháme budovat firmy, kde lidé touží pracovat.

Poznejte potenciál a potřeby lidí pomocí simulačních her. Nastartujte svou #peoplefirst strategii s Behaverou.

Začněte teď